Lindemans

Privacy en Cookie Verklaring

1. Algemeen

Deze Privacy en Cookie Verklaring informeert u over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden via de website www.lindemans.be (hierna genoemd de “Website”), en dus ook over het gebruik van cookies op de Website. De specifieke manier waarop we met uw gegevens omgaan zal evenwel ook afhangen van de relatie die we met u hebben.

Lindemans NV, ingeschreven in de KBO onder nummer 0433.144.689 en waarvan u de contactgegevens vindt onder punt 12 (hierna genoemd "Lindemans"/"wij"/"onze"/"ons"), is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die we van u ontvangen via de Website.

We handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”).

Deze Privacy en Cookie Verklaring is laatst bijgewerkt op vermelde datum en kan van tijd tot tijd worden aangepast, onder meer op basis van nieuwe reglementering of richtlijnen, of nieuwe praktijken en inzichten. We raden u dan ook aan om deze Privacy en Cookie Verklaring op regelmatige basis te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

2. Doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens om de dienstverlening die u verwacht van ons te verbeteren of te kunnen antwoorden op de door u gestelde vraag.

Bij inschrijving voor een actie of wedstrijd gebruiken we uw gegevens om de actie of wedstrijd te kunnen uitvoeren en afwikkelen, en onder meer in contact te treden met de deelnemers of winnaars.

Indien u door het aanvinken van het relevante keuzevakje hebt aangegeven dat u hiervan graag op de hoogte wordt gehouden, worden uw gegevens gebruikt in het kader van onze direct marketingactiviteiten, om u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief en/of aankondigingen van onze acties, promoties of evenementen te bezorgen.

We gebruiken uw gegevens eveneens om ons cliënten- en prospectenbestand te kunnen beheren.

De gegevens die u ons verstrekt bij de inschrijving voor een brouwerijbezoek of evenement zullen alleen voor de concrete organisatie en afwikkeling van het brouwerijbezoek of evenement worden aangewend. Indien hetzelfde of een gelijkaardig evenement later opnieuw wordt georganiseerd, zullen we uw contactgegevens gebruiken om u hiervan op de hoogte te brengen zodat u dit niet hoeft te missen.

De Website gebruikt cookies die we onder meer gebruiken om onze internetdienstverlening te verbeteren. Verdere informatie over het gebruik van cookies vindt u hierna onder punt 10.

Sommige persoonsgegevens betreffende de toegang tot de Website kunnen verzameld worden zonder te worden bewaard in cookies. Ze worden gebruikt om de internetverbinding soepel tot stand te brengen en het bezoek aan onze Website vlot te laten verlopen. Deze gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door Lindemans en dit enkel tijdens het bezoek aan de Website.

3. Gegevens die we gebruiken en bijhouden

Elke keer dat u de Website bezoekt, vragen we u eerst om te bevestigen of u de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie heeft bereikt. Lees hierover meer onder punt 9. We zullen u ook elke keer vragen om uw taal aan te duiden.

We registeren eveneens bij elke bezoek de volgende toegangsgegevens: 1°) TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem, en 3°) het laatst geopende venster op internet.

De overige gegevens die we via uw gebruik van deze Website verzamelen om ze te gebruiken en bij te houden, zijn naam, familienaam, bedrijf, adres, telefoonnummer, GSM-nummer en e-mailadres.

Sommige gegevens zullen verzameld worden door middel van cookies, waarover meer onder punt 10.

We verzoeken u om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat u instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe u deze hebt verstrekt.

4. Met wie we uw gegevens delen

We verkopen uw gegevens nooit aan derden voor commerciële of andere doeleinden. Het uitgangspunt is dat uw gegevens enkel binnen Lindemans zullen gebruikt worden. Bepaalde persoonsgegevens zullen evenwel worden gedeeld met derde dienstverleners die deze zullen verwerken, zoals onder meer onze promotie- en marketingbureaus, en onze dienstverleners inzake IT, accountancy, revisoraat, juridische dienstverleners en verzekeraars.

De gegevens kunnen eveneens gedeeld worden met:

- derden voor de doeleinden waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven; en

- derden die aan u diensten verschaffen volgens onze instructies (zoals onder meer onderaannemers die ons bijstaan in onze dienstverlening aan u, derden die zorgen voor het printen en/of drukken van gepersonaliseerde publiciteit, geschenkbonnen of andere correspondentie, post- en koerierdiensten voor het leveren van de gewonnen prijzen, de geschenkbonnen en desgevallend andere gekochte goederen), voor zover deze ons bevestigd hebben dat zij de AVG naleven; en

- derden waarbij dit ons wordt opgelegd door een wet of andere regelgeving, door een juridische procedure of door een overheid of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.

Tenslotte zullen wij het recht hebben de gegevens te delen als wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

5. Bewaartermijnen

Alle persoonsgegevens worden in principe slechts bewaard zolang als nodig voor het vooropgestelde doel. Onze bewaartermijnen voor deze gegevens zijn afhankelijk van het doel van uw verzoek. Hou er rekening mee dat een langere bewaartermijn noodzakelijk kan zijn omwille van een wet of andere regelgeving, een juridische procedure of een overheidsverzoek of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak. Voor onze direct marketingactiviteiten worden uw gegevens bewaard tot het moment dat u ons laat weten niet langer geïnteresseerd te zijn, en er geen andere reden is om deze verder te bewaren en te gebruiken. Elke elektronische communicatie met u bevat een uitschrijflink. De persoonsgegevens die u ons verstrekt met het specifieke oog op een actie, promotie of brouwerijbezoek, zullen na de afronding ervan verwijderd worden, behalve indien er een andere grond bestaat om deze verder te verwerken (bv. ook na afloop van de wedstrijd waaraan u deelnam, zullen we uw e-mailadres blijven gebruiken om u de nieuwsbrief te bezorgen waarvoor u zich inschreef).

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op elk ogenblik te raadplegen, recht te zetten of aan te passen. We vestigen er uw aandacht op dat u de enige bent die aansprakelijk is voor de juistheid van de gegevens die u aan Lindemans bezorgt.

U kan ons eveneens vragen het gebruik van uw gegevens te beperken, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. In dat geval blijven we uw gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik beperken.

U beschikt eveneens over het recht om vergeten te worden. Wij zullen de persoonsgegevens dan ook zonder onredelijke vertraging wissen in de gevallen bepaald in de AVG.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens als u van oordeel bent dat daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor zijn. U kan geen bezwaar maken indien deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van contractuele verplichtingen. Wat betreft de verwerking voor direct marketing doeleinden, kan u op elk ogenblijk bezwaar maken, zonder uw beslissing te motiveren.

U kan de persoonsgegevens die u ons bezorgde, verkrijgen of laten overdragen.

U kan uw rechten kosteloos uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het e-mailadres of postadres opgenomen in punt 12, met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart omwille van verificatieredenen.

Het staat u volledig vrij uw persoonlijke gegevens al dan niet mee te delen aan Lindemans. Echter, u moet er zich bewust van zijn dat het verlenen van sommige diensten of het antwoorden op bepaalde verzoeken onmogelijk wordt wanneer u uw persoonlijke gegevens niet overmaakt en niet instemt met de verwerking ervan.

7. Veiligheid

Lindemans heeft gepaste redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen teneinde vernietiging, verlies, vervalsing, wijzigingen, verboden toegang en verkeerde communicatie aan derden te vermijden evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. U begrijpt dat wij echter geen enkele garantie kunnen bieden inzake de gehele onmogelijkheid van een gegevenslek, ondanks het feit dat we ons best doen om dit te vermijden.

8. Andere websites – pixels

Lindemans waarschuwt u dat de Website pixels van Facebook, Twitter, YouTube en Instagram bevat, evenals links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites kan bevatten, die niet gecontroleerd of beheerd worden door Lindemans en op dewelke deze Privacy & Cookie Verklaring niet van toepassing is. Die andere sociale netwerken en websites hebben eigen privacy- en cookie-bepalingen, die je aandachtig moet lezen als je hiernaar doorklikt. Lindemans is niet verantwoordelijk voor de behandeling van je persoonsgegevens door deze derden en kan hiervoor dan ook in geen geval aansprakelijk worden. Hou er wel rekening mee dat de privacy- en cookie-bepalingen van deze derden ook regelmatig kunnen wijzigen.

9. Minimumleeftijd

Lindemans vraagt bij elk bezoek aan de Website om te bevestigen dat de bezoeker de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie heeft bereikt. Wij zullen nooit bewust handelen met, noch gegevens verzamelen of verwerken van minderjarigen onder 16 jaar, zonder de toestemming van een ouder of voogd. Indien Lindemans toch onbewust en te goeder trouw deze gegevens heeft opgeslagen of gebruikt, zullen we deze verwijderen zo snel als mogelijk nadat we op de hoogte zijn gebracht.

10. Cookies

11. Kan u een klacht indienen?

We doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Indien er toch iets zou mis lopen, contacteer ons dan liefst zo snel mogelijk zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken. U hebt evenwel ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

e-mail:contact@apd-gba.be

12. Contacteer ons over onze Website en onze Privacy- en Cookiesverklaring

Lindemans hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties m.b.t. de Website en onze Privacy-en Cookiesverklaring. Voor vragen of suggesties kan u contact met ons opnemen via info@lindemans.be of via brief naar onze maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 1479, 1602 Vlezenbeek, België