Lindemans

Gebruiksvoorwaarden

Website: www.lindemans.be

Alvorens deze website te gebruiken, raden wij u aan deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, een kopie op te slaan (ctrl+s) of af te drukken (ctrl+p) voor toekomstig gebruik en eveneens onze Algemene voorwaarden en ons Privacy- en cookiebeleid te lezen.


1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op de website toegankelijk via de de domeinnaam: www.lindemans.be, hierna genoemd de 'Website'. De Website is eigendom van:

Lindemans nv/sa met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 1479, 1602 Vlezenbeek, België en ingeschreven onder het KBO-nummer 0433.144.689, hierna aangeduid als 'Lindemans'/'wij'/'onze'/'ons'.

De hosting van de Website wordt uitbesteed aan Combell nv, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België, KBO-nummer 0541.977.701.

Als gebruiker van de Website ('u'/'uw') erkent u dat elk gebruik van deze Website (met inbegrip van alle transacties die u verricht) onderworpen is aan deze Gebruiksvoorwaarden samen met andere juridische documenten, zoals de Privacy- en cookieverklaring ('Voorwaarden').

Bij elk bezoek aan de Website vraagt Lindemans om te bevestigen dat de bezoeker de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie heeft bereikt. Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, is het u niet toegestaan gebruik te maken van de Website. Wij zullen nooit bewust handelen met, noch gegevens verzamelen of verwerken van minderjarigen onder 16 jaar, zonder de toestemming van een ouder of voogd. Indien Lindemans toch onbewust en te goeder trouw deze gegevens heeft opgeslagen of gebruikt, zullen we deze verwijderen zo snel als mogelijk nadat we op de hoogte zijn gebracht.

Door naar deze Website te gaan of ze te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden en de door Lindemans bijgewerkte of gewijzigde herzieningen ervan.


2. Gebruik van de Website en de inhoud

Deze Website en alle inhoud, producten, materialen, diensten of informatie erop aanwezig of beschikbaar ('Inhoud') zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag op geen enkele wijze uit de Inhoud verkregen informatie, software, producten of diensten wijzigen, reproduceren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken ervan maken, overdragen of verkopen. Behalve wanneer wij uitdrukkelijk akkoord gaan, is elk gebruik van de Inhoud op elke andere website of computernetwerkomgeving voor gelijk welk doel verboden. U stemt ermee in dat u de werking van deze Website op geen enkele wijze zal onderbreken of proberen te onderbreken.

De inhoud op deze Website wordt beschermd door auteursrechten overeenkomstig de relevante auteursrechtelijke wetgeving en internationale verdragen. Als u een van de voorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of gedrukte materialen vernietigen.

Lindemans behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of updates met betrekking tot of in de Inhoud of het formaat daarvan aan te brengen zonder kennisgeving aan u. Lindemans behoudt zich het recht voor de toegang tot of het gebruik van de Website om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.


3. Disclaimers

Uw gebruik van deze Website is op eigen risico. De Website wordt, samen met de Inhoud, geleverd 'zoals het is' zonder garanties van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

De verplichtingen van Lindemans met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder ze worden geleverd en niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als een wijziging van die overeenkomsten.

Lindemans biedt geen garanties aangaande (i) de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal, software of diensten op deze Website, noch (ii) het feit dat de server die deze website ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere componenten die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, beschadigen of schaden wanneer u deze Website bezoekt, doorzoekt, ervan downloadt of op een andere wijze gebruikt.

De Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle software, op deze Website kan verouderd zijn, en Lindemans gaat geen verbintenis aan om de Inhoud op deze Website bij te werken.


4. Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zullen Lindemans, haar leveranciers, haar moeder- of dochterondernemingen, hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Lindemans-bedrijven', of andere derden op deze Website vermeld, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele, bijkomende of bijzondere schade of alle andere mogelijke schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Website, aan deze Website gekoppelde websites of de materialen of informatie of diensten die in deze websites zijn opgenomen, op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere juridische theorie en ongeacht of een Lindemans-bedrijf op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als uw gebruik van het materiaal, de informatie of diensten van deze Website of de Inhoud tot gevolg heeft dat uw apparatuur of gegevens moeten worden onderhouden, hersteld of verbeterd, draagt u zelf alle kosten daarvan.


5. Materiaal van de gebruiker

Lindemans wil via deze Website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen. Alle materiaal, informatie of andere communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het videomateriaal ('Inzendingen') dat of die u verstrekt, verstuurt, uploadt, indient of plaatst ('Indienen') naar of op deze Website zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een van onze toepasselijke beleidslijnen, zal Lindemans geen verplichtingen hebben met betrekking tot de Inzendingen. Door uw Inzendingen in te dienen, verleent u de Lindemans-bedrijven de nodige toestemming als sublicentiehouder om de Inzendingen en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verzenden, weer te geven, te reproduceren, te bewerken, te hervormen, te verspreiden, op te nemen, te vertalen en op andere wijze te gebruiken voor alle mogelijke commerciële of niet-commerciële doeleinden. Voor het gebruik van uw Inzendingen wordt geen vergoeding betaald, zoals hierin bepaald. Lindemans is niet verplicht om uw Inzendingen te plaatsen of te gebruiken en Lindemans kan elke Inzending te allen tijde en naar eigen goeddunken verwijderen. Door uw Inzendingen in te dienen garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van of op een andere wijze alle rechten op uw Inzendingen beheert, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle nodige rechten voor het indienen van uw Inzendingen. Door uw Inzendingen in te dienen, verklaart en garandeert u alle directe of indirecte gevolgen te dragen die derden kunnen ondervinden als gevolg van deze Inzendingen. U vrijwaart Lindemans van en tegen eigen vorderingen of vorderingen van derden op grond van een (beweerde) schending van rechten in verband met uw Inzendingen.

Voor zover nodig en toegestaan, verleent u Lindemans een niet-exclusieve, wereldwijde licentie op alle Inzendingen, voor de volledige duur van het relevante intellectuele-eigendomsrecht en voor alle nu gekende exploitatiemethoden. Relevante intellectuele-eigendomsrechten omvatten, zonder beperking, auteursrechten, ontwerprechten, merkenrechten en persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op bescherming van de gelijkenis, de afbeelding, het karakter en de stem van personen.

Persoonlijk identificeerbare informatie die u bij Lindemans indient met het doel om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Het is u verboden op of van deze Website onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch of ander materiaal te plaatsen dat in strijd zou zijn met enige wet.

Lindemans kan de Inzendingen die op de Website zijn geplaatst niet screenen. Lindemans moet dus worden beschouwd als een hostingprovider die de toepasselijke vrijstellingen van aansprakelijkheid geniet. Lindemans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door de gebruiker gegenereerde Inhoud op de Website. Als u van mening bent dat bepaalde Inhoud in strijd is met de wet of de legitieme rechten en belangen van uzelf of een andere derde partij, dan is het Lindemans toegestaan om gepaste maatregelen te nemen. Zo kan Lindemans Inhoud blokkeren en/of verwijderen, de door Lindemans relevant geachte personen of de overheidsinstanties contacteren.


6. Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen of 'links' op deze Website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Lindemans heeft niet al deze sites van derden nagekeken en heeft er geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.

Lindemans doet geen aanbevelingen of verklaringen met betrekking tot deze websites, of de daarop te vinden informatie, software of andere producten of materialen, of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit websites van de derden te bezoeken die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.


7. Koppelen naar de website

U mag vanaf andere sites koppelingen naar deze Website maken, maar alleen met toestemming van Lindemans en in overeenstemming met de voorwaarden van de desbetreffende richtlijnen van Lindemans en alle toepasselijke wetgeving. Indien u naar onze website wilt koppelen, gelieve ons te contacteren.


8. Privacy- en cookiebeleid

Raadpleeg ons Privacy- en cookieverklaring.


9. Diversen

9.1 De Gebruiksvoorwaarden en elke aanvullende voorwaarde die op de Website zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen Lindemans en u met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze Website

9.2 Sommige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk op bepaalde pagina's van deze Website vermelde wettelijke mededelingen of voorwaarden.

9.3 Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank van oordeel is dat een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, of delen daarvan, niet afdwingbaar zijn, zal die bepaling voor zover toegestaan worden afgedwongen waarbij de intentie zo dicht mogelijk wordt benaderd, en blijft de rest van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

9.4 Lindemans verklaart niet dat de Inhoud op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle locaties, en toegang ertoe vanuit gebieden waar deze inhoud illegaal is, is verboden. Uw beslissing en keuze om deze Website vanaf een bepaalde locatie te bezoeken gebeurt op uw eigen initiatief en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

9.5 Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

10. Wijzigingen van de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen zullen op deze Website worden geplaatst. De datum van de laatste update van de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld bovenaan de Gebruiksvoorwaarden. Alle wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht van zodra ze op deze Website worden geplaatst. Indien u verder gebruikmaakt van deze Website, aanvaardt u de wijzigingen en bent u erdoor gebonden.


11. Contactgegevens

Gelieve contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze Website:

- Per post:
Lindemans NV/SA
Lenniksebaan 1479, 1602 Vlezenbeek, Belgium
- Telefonisch : +32 2 569 03 90
- Per fax : +32 2 569 05 10
- Via e-mail : info@lindemans.be